Услуги

Нашият екип има необходимите познания и опит, за да изпълни всяка задача експертно и своевременно. 

Нашите услуги:

Предлагаме богат набор от услуги, така че да посрещнем всяка нужда на клиентите ни и да отговорим на изискванията им.

Охрана

Дружеството осъществява въоръжена и невъоръжена охрана на територията на цялата страна на:

 • опасни товари по ADR и RID, включително на клас 7;
 • извънгабаритни товари;
 • товари с висока митническа стойност;
 • физически лица;
 • имущество на юридически и физически лица;
 • сгради, помещения и стопански обекти;

 

Вижте повече
  • банки и финансови институции;
  • търговски и индустриални обекти;
  • бизнес центрове;
  • хотели;
  • офиси на фирми;
   и други…

ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Дружеството извършва проектиране, изграждане и монтаж на технически охранителни системи и видеонаблюдение.

 

 

Оценка за съответствие

Процедура за оценка на съответствието с добрата лабораторна практика BAS QR 22 (ИА „БСА”), съгласно Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика.

Транспорт и логистика

 • Превоз на оръжия, боеприпаси, взривни и пиротехнически изделия в Европейския съюз и извън него по шосе с автомобили ЕХІІ и ЕХІІІ, въздух, море и с железопътен транспорт.
 • Транспортно-спедиторска и логистична дейност на опасни товари (оръжия, боеприпаси, взривни, радиоактивни вещества и пиротехнически изделия) – организация и получаване на всички необходими разрешения и документи в Република България, 
Вижте повече

през страните членки на Европейският съюз и извън него. Осигуряване сигурността (охраната) на опасните товарите при необходимост по маршрута на преминаването им.

Оценка на риска

ОЦЕНКА НА РИСКА И ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ С ВИСОК ИЛИ НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ

 • В съответствие със Закон за опазване на околната среда и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ УПОТРЕБА НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 

 • Разработване на системи за управление, категоризация и документи за защита съгласно НАРЕДБА №11/27.12.2004г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера.
Вижте повече
 • Подготовка на досиета на опасни химични вещества, класификация

Проекти, разработки, документи

ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ.

Консултация и подготовка на документи за издаване на разрешения за:

 • производство;
 • придобиване;
 • търговия;
 • внос и износ;
 • съхранение;
 • употреба;
 • транспортиране и трансфер.

ЗАКОН ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ОРЪЖИЯ И ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА И ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ.

 

  Вижте повече

  Дейности с оръжия:

  • Разрешение за износ;
  • Разрешение за внос;
  • Разрешение за трансфер;
  • Разрешение за транзит;
  • Разрешение за брокерски услуги;
  • Разрешение за участие в изложения;

  ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ:

  • Консултации и подготовка на документи при транспортиране и транзитиране.

  ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

  Консултация и подготовка на:

  • Лиценз за извършване на охранителна дейност и регистрация на дейността по самоохрана;
  • Инструкции за охрана;
  • Планове за охрана;

  Планове за охранителни обследвания.

  ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И СЪОТВЕТНИТЕ НАРЕДБИ

  Подготовка и съгласуване на пълен комплект документи във връзка с изискванията на националното законодателство по отношение на Здравословни и безопасни условия на потенциално експлозивна атмосфера.

  ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ

  • Консултации и подготовка на документи за издаване на Удостоверение от Строителна камара за признаване на категории и групи строежи, съгласно Закона за Камарата на строителите.

  МАРКА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ (СЕ МАРКИРОВКА)

  Изготвяне на технически досиета на продукти за получаване на марка за безопасност, както и:

  • оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;
  • оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели;
  • оценяване съответствието на машините;
  • оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.

  ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

  • Подготовка и управление на проекти за финансиране по европейски фондове.

  ЕКОЛОГИЯ

  • Консултация и подготовка на документи за издаване на разрешителни в обхвата на екологичното законодателство /отпадъци, водоползване, заустване, комплексни разрешителни и др./. Съгласуване с РИОСВ и МОСВ.
  • Консултация, подготовка на документи и оценка на риска от производствени аварии съгласно ЗООС и наредбата за оценка на риска в производството.

  ПРОИЗВОДСТВО

  • Разработване на технологични процеси за различни видове производства.
  • Пиротехника – димни състави, различни цветове.

  Консултант по ADR

  РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И
  КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА
  ОПАСНИ ТОВАРИ КЛАСОВЕ 1,2,7 и 3-9.

  • Разработка на документация:
   Допустимост за транспорт;
   Документи за одобрение на моторни превозни средства за превоз на опасни товари;
   Удостоверение за годност на МПД;
   Транспорт на взривни вещества и изделия от клас 1;
   Транспорт на радиоактивни материали от клас 7;
   Превоз на опасни товари в контейнери;
  • Превоз на опасни товари в насипно състояние;
  Вижте повече

  Превоз на опасни товари в                            цистерни; Изключения от ADR;

  • Комбиниран транспорт (автомобилен,
   морски, въздушен и железопътен).
  • Раздели на класовете:
   Клас 1 – Взривни вещества и изделия
   Клас 2 – Газове
   Клас 3 – Запалими течности
   Клас 4 – Други запалими вещества
   Клас 5 – Окислителни вещества и органични пероксиди

  Клас 6 – Токсични и инфекциозни
  вещества
  Клас 7 – Радиоактивни материали
  Клас 8 – Корозивни вещества
  Клас 9 – Други опасни вещества

  Контакти

  бул. Ген. Тотлебен 34, 1606 София

  Връзка с нас

  3 + 1 =